"Τα φυτά είναι το κεφάλαιό μας και αυτό διασφαλίζεται από τα λιπάσματα της COMPO EXPERT".

Bertrand Dieudonne, ιδιοκτήτης φυτωρίου

Η τεχνολογία των λιπασμάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης Basacote αναπτύχθηκε ειδικά για την παραγωγή κηποτεχνικών και ανθοκομικών φυτών, διασφαλίζοντας τη συνεχή τροφοδοσία τους με θρεπτικά στοιχεία για χρονικό διάστημα από 3 έως 12 μήνες. Τα περικαλυμμένα λιπάσματα Basacote εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα παραγωγής σε κάθε είδος φυτού που αναπτύσσεται σε γλάστρα. Επίσης σημαντική χρήση, με τη μέθοδο του "planting hole" δηλαδή κατά την εγκατάσταση των φυτών στην οριστική τους θέση στον υπο καλλιέργεια χώρο. 

Τα σταθεροποιημένα ΝΡΚ κοκκώδη λιπάσματα NovaTec αποτελούν απαραίτητα προϊόντα θρέψης για τις φυτωριακές καλλιέργειες. Το σταθεροποιημένο άζωτο παραμένει στο έδαφος σε αμμωνιακή μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ότι τα απλά λιπάσματα, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματική διαχείριση του αζώτου

Για υδρολίπανση και διαφυλλικές εφαρμογές προτείνονται τα καθιερωμένα υδατοδιαλυτά λιπάσματα Complesal Solub και Basaplant.