Οργανισμοί:

  

Διεθνείς Οργανώσεις

  

Εκπαίδευση

  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: www.aua.gr
  • Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης: www.auth.gr
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: www.uth.gr

  

Ενημέρωση